CLAS Healthcare

Hiện tại tôi muốn cài đặt ứng dụng BacSi24x7 thì tôi nên làm thế nào?

Chào bạn, bạn có thể cài đặt ứng dụng BacSi24x7 bằng cách tải ứng dụng tại iStore, Google Play hoặc Windows Store , sau đó đăng ký tài khoản và đăng nhập theo hướng dẫn.

Vào http://stagin-bacsi24x7.azurewebsites.net/how-to-use/ để xem hướng dẫn chi tiết.

Hiện tại tôi muốn cài đặt ứng dụng BacSi24x7 thì tôi nên làm thế nào?
Tagged on: